Sam & Kris Engagement Shoot || Asbury Park, NJ 09.16.17